ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรายรอบมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน จัดระเบียบสังคมรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.วลัยลักษณ์ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอท่าศาลา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร
 
การประชุมในครั้งนี้มีการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การจัดทำแผนปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคม ในพื้นที่ที่นักศึกษาไปพักอาศัยและใช้บริการในอำเภอท่าศาลา ประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลหอพัก ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การออกตรวจหอพักและร้านค้า การประชุมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบการ การจัดทำแผนที่พัฒนาใช้พื้นที่/ผังเมืองรายรอบ การจัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และบุหรี่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง การจัดระเบียบสังคมพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน และจะจัดให้มีพิธีลงนามขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 ต่อไป

ประมวลภาพ

TOP