ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา

             มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ   ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สังกัดสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  จำนวน 1 อัตรา   ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ    โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 

ตำแหน่ง/สังกัด

จำนวน
(อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

อาจารย์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

1

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  วุฒิ สถ.ม.(M.Arch.)  สาขา   ภูมิสถาปัตยกรรม (M.L.A.)/สาขาออกแบบชุมชนเมือง (M.U.D.)/   สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
- ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วุฒิ สถ.บ. สาขา   สถาปัตยกรรมภายใน ที่สภาสถาปนิกรับรองปริญญา

   

 

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

      3.1  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

             -  มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด

              -  มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

      3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้

      3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน  รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

     3.4   เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  อัตราเงินเดือน        

           4.1  วุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 35,385 บาท

           4.2  วุฒิปริญญาโท    อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 24,150 บาท

     ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

          สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าราชการ  เช่น  มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   ค่าเล่าเรียนบุตร   ค่ารักษาพยาบาล  ค่าทำขวัญฯ  ประกันภัยอุบัติเหตุ   เงินชดเชย  สหกรณ์ออมทรัพย์  โครงการเงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เป็นต้น

6.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร

      6.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 รูป

      6.2  สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

      6.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว  จำนวน 1 ฉบับ

      6.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

      6.5  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  เป็นต้น   จำนวน 1 ฉบับ

      6.6  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1 ฉบับ

              ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ   หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

7.  การสมัคร

            ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2556 – 19 เมษายน 2556  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่

            (1)  หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

                   อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19   เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า)

                   ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   10400

                   โทร. 0-2298-0244-5  โทรสาร 0-2298-0248

            (2)  ส่วนการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัดนครศรีธรรมราช

                   222  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   80160

                  โทร. 0-7567-3704   โทรสาร 0-7567-3708

            หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง  สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้

โดย download  ใบสมัครพนักงานสายวิชาการ (ภาษาไทย)  ได้ที่   http://dp2.wu.ac.th/form.html  แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222  ตำบลไทยบุรี   อำเภอท่าศาลา    จังหวัดนครศรีธรรมราช   80160

วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

8.  การดำเนินการคัดเลือก

            มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

            8.1  ขั้นตอนที่ 1  พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา  ผลการศึกษา  ประสบการณ์  ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ     

            8.2  ขั้นตอนที่ 2

                   (1)  เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว  กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที    เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ  การถ่ายทอดความรู้   ความสามารถด้านวิชาการ  และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี

ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด  อาจพิจารณายกเว้นไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป

                   (2)  ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ  ความตั้งใจจริง  การแสดงออก  มนุษยสัมพันธ์  และบุคลิกภาพอื่น ๆ  เป็นต้น

9.  การประกาศผลการคัดเลือก 

            มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  กำหนดการสอบ  และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

10.  เงื่อนไขอื่น ๆ

       10.1  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีใเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

       10.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้    มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ   และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

       10.3  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ  ในภายหลังตามความเหมาะสมได้

       10.4  การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

 


TOP