ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 4/556  ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  จำนวน 1 อัตรา     ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 9/2556 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556  นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้ 

ตำแหน่งและสังกัด ชื่อ-สกุล รายละเอียดและกำหนดการสอบ
อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา นางสาวปฏิมาพร  สุขมาก

1.  การสอบ        

1.1  สอบนำเสนอผลงานวิจัย หรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ ในเวลา 15 นาที          
1.2  สอบสัมภาษณ์

2.  กำหนดการสอบ               มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบ ภายหลัง

 

 


TOP