ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาฟิสิกส์

                   ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 18/๒๕๕5  ตำแหน่งอาจารย์ สาขาฟิสิกส์ สังกัดสำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา    ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ  ครั้งที่ 18/๒๕๕5  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 นั้น

                   บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้ 

ตำแหน่งและสังกัด ชื่อ-สกุล รายละเอียดและกำหนดการสอบ
อาจารย์ สาขาฟิสิกส์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นายทวีนันท์    เชี่ยวชาญชำนาญกิจ 1.  การสอบ        
1.1  สอบนำเสนอผลงานวิจัย หรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ ในเวลา 15 นาที          
1.2  สอบสัมภาษณ์

2.  กำหนดการสอบ             มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบ ภายหลัง

TOP