ข่าวสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (ครั้งที่ 3)

            ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ    ตำแหน่งอาจารย์  หลักสูตรนิเทศศาสตร์  สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา    ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่ง/สังกัด จำนวน
(อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อาจารย์
หลักสูตรนิเทศศาสตร์
(เน้นทางด้านวารสารศาสตร์)
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
1 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขานิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/วารสารสนเทศ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  โดยต้องศึกษาแผน ก.   (แบบเขียนวิทยานิพนธ์)   หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมี  ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50   และ ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  สาขาวารสารสนเทศ/วารสารศาสตร์/หนังสือพิมพ์
- ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านวารสารออนไลน์
- มีประสบการณ์การสอน หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าว  
- หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และหรือมีประสบการณ์  จะได้รับการ   พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator   Indesign, Dreamweaver

 

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-  มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
-  มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน  รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  อัตราเงินเดือน        
4.1  วุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 35,385 บาท
4.2  วุฒิปริญญาโท   อัตราเงินเดือนเริ่มต้น  24,150 บาท
ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
          สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าราชการ  เช่น  มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่ารักษาพยาบาล  ค่าทำขวัญฯ  ประกันภัยอุบัติเหตุ   เงินชดเชย  สหกรณ์ออมทรัพย์  โครงการเงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เป็นต้น

6.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร
6.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 รูป
6.2  สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records)ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  จำนวน 1 ฉบับ
6.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว  จำนวน 1 ฉบับ
6.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
6.5  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  เป็นต้น   จำนวน 1 ฉบับ
6.6  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

7.  การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2556 – 19 เมษายน 2556  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่

(1)  หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19   เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า)
ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   10400
โทร. 0-2298-0244-5  โทรสาร 0-2298-0248

(2)  ส่วนการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัดนครศรีธรรมราช
222  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   80160
โทร. 0-7567-3704   โทรสาร 0-7567-3708

            หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง  สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้
โดย download  ใบสมัครพนักงานสายวิชาการ (ภาษาไทย) ได้ที่  http://dp2.wu.ac.th/form.html  แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222  ตำบลไทยบุรี   อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   80160                  
วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

8.  การดำเนินการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

8.1  ขั้นตอนที่ 1  พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา  ผลการศึกษา  ประสบการณ์  ผลงานทางวิชาการ และ
สาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ     
8.2  ขั้นตอนที่ 2
(1)  เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว  กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที    เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ  การถ่ายทอดความรู้   ความสามารถด้านวิชาการ  และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี
ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด  อาจพิจารณา
ยกเว้นไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป
(2)  ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ  ความตั้งใจจริง  การแสดงออก  มนุษยสัมพันธ์  และบุคลิกภาพอื่น ๆ  เป็นต้น

9.  การประกาศผลการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  กำหนดการสอบ  และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

10.  เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้    มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ   และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ  ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
10.4  การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP