ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดค่าย Mathematics and Computing in Nature ปีที่ 4 ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย