ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/๒๕๕6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป   ครั้งที่ 1/๒๕๕6  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2556 นั้น
 
         บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้  
 
1.  รายชื่อ
        001  นางสาวจริยา  มาลาสี
        002  นายสุเมธี  ส่งเสมอ
        003  นายวีรยุทธ  สุทธิรักษ์ 
 
2.  หลักสูตรการสอบ  :  สอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ดังนี้
       2.1  วิชาคอมพิวเตอร์  :  สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 
(MS Word, MS Excel  และ  MS PowerPoint)
    2.2 วิชาภาษาไทย    :   เขียนสรุปประเด็น สรุปความ  และเขียนบทความ
       2.3  วิชาภาษาอังกฤษ   :  Vocabulary,Grammar, Reading, Writing
 
3. กำหนดการสอบ    
            วันที่ 30 มีนาคม  2556   ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
จ.นครศรีธรรมราช
             - ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.  สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
             - ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.  สอบวิชาภาษาไทย
             - ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ

 


TOP