ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรลงนามความร่วมมือกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยในประเทศอิตาลี

คณาจารย์ในหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ประสานและลงนามความร่วมมือในระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยกับทีมนักวิจัยของ The Enzo Ferrari Department of Engineering, The University of Modena and Reggio Emilia, Modena ประเทศอิตาลี นำโดย Prof. Francesco Pilati โดยได้ลงนามความร่วมมือทางด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรอบความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยมีดังนี้

1. พัฒนาโครงการวิจัยร่วม
2. แลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิจัย และผู้เชียวชาญด้านเทคนิค
3. แลกเปลี่ยนนักศึกษา
4. รับนักศึกษาที่มีทุนการศึกษารองรับ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ผลงานทางวิชาการ/วิจัย และการส่งต่อข้อมูลเครือข่ายต่างๆ
6. จัดการประชุม สัมมนาทางวิทยาศาสตรืร่วมกัน

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นความร่วมมือที่เน้นการวิจัยในระดับสูง โดย focus group จะเป็นนักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จัดอยู่ในหมวดความร่วมมือในกลุ่ม High End ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งในขั้นแรกของความร่วมมือจะดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เซลลูโลสที่ป้องกันเชื้อราและปลอดสารพิษร่วมกัน


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/iro-20130328-121902-dkF4R.pdf

TOP