ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสอน สาขาภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 1/๒๕๕6 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สาขาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 5 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง คือ
1. นางสาวกวินธร ชุมทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นปลื้ม

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
นางสาวปิยวรรณ โบศรี


TOP