ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้รับการจัดพิมพ์ในตำรา (Textbook) เรื่อง “Integrated Air Quality Management: ASIAN Case Studies”

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ส่วนหนึ่งของ อ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขณะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ สำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้รับการจัดพิมพ์ร่วมกับผู้ร่วมวิจัยอื่นๆ ในรูปแบบของ Book Chapter จำนวน 2 บท ในตำรา (Textbook) เรื่อง “Integrated Air Quality Management: ASIAN Case Studies” โดยมี Prof. Nguyen Thi Kim Oanh เป็นผู้เรียบเรียง (Editor) และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ CRC Press (Taylor and Francis Group) โดย Book Chapter ทั้ง 2 บท ได้แก่

- Chapter 4. Satellite Tools for Air Quality Management with Focus on Particulate Matter โดย Jill A. Engel-Cox, Amy K. Huff, Thongchai Kanabkaew, and Nguyen Thi Kim Oanh

- Chapter 5. Applications of Photochemical Smog Models for Assessment of Ozone, Particulate Matter Air Quality, and Acid Deposition in Asian Cities โดย Nguyen Thi Kim Oanh, Didin Agustian Permadi, Zhang Bao-Ning, Tran Nguyen Quang Huy, Nguyen Lu Phuong, Thongchai Kanabkaew, and Asif Iqbal

TOP