ผลงานดุษฎีนิพนธ์ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้รับการจัดพิมพ์ในตำรา (Textbook) เรื่อง “Integrated Air Quality Management: ASIAN Case Studies”