ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติและโปรแกรม Multi Spec

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นำโดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ ผศ.อุทัย คูหาพงศ์ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติและโปรแกรม Multi Spec ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 72 คน ได้รับเกียรติเปิดการอบรมโดยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายประดับ แก้วนาม และคุณครูกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ และโปรแกรม Multi Spec ไปใช้ในการวิจัย นอกจากนี้ยังมีการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่องานวิจัยระดับโรงเรียน และการติดตั้งโปรแกรม Multi Spec เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมการในครั้งไปปฏิบัติจริงและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

TOP