ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติและโปรแกรม Multi Spec