ข่าวการศึกษา

WMS กำลังรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (ช่วงที่3) ปีการศึกษา 2556 บัดนี้ถึง 30 เม.ย. 2556

สำนักวิชาการจัดการ กำลังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2556 (ช่วงที่ 3) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ ดำเนินงานภายใต้ระบบบริหารจัดการแบบใหม่ “ให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล...เพื่อความสำเร็จของนักศึกษาแต่ละคนอย่างแท้จริง”

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3,089-6521250-1 http://surat.wu.ac.th
2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการจัดการ
อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2203, 0-7567-2208 http://mba.wu.th
3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0-7567-3138,0-7567-3139

4.สมัคร online ได้ที่ http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=883&paths=mba

TOP