ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯเมืองคอน มอบใบประกาศเกียรติคุณ Healthy Workplace แก่ มวล.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบใบประกาศรับรองเกียรติคุณโครงการ Healthy Workplace แก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)

นายนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร มวล. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมอบใบประกาศรับรองเกียรติคุณ โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) ซึ่งออกโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านการรับรองในระดับดีเด่นจำนวน 8 หน่วยงาน ระดับดีมาก 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับหน่วยงานของ มวล.ที่ได้รับใบประกาศรับรองเกียรติคุณ ระดับดีเด่น 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนพัสดุ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์ งานช่วยนักบริหาร ส่วนการเงินและบัญชี ระดับดีมาก 15 หน่วยงาน คือ ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ส่วนส่งเสริมวิชาการ ส่วนอาคารสถานที่ หน่วยพัฒนาองค์กร ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ศูนย์บริการการศึกษา สำนักวิชาการจัดการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และระดับดี 7 หน่วยงาน คือ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย โครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการโครงการ Healthy Workplace มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว เป้าหมายสำคัญคือต้องการให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการทำงาน ตามนโยบายที่จะผลักดันไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ” หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด
ภาพโดย นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา

ประมวลภาพ

TOP