ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ นั้น

บัดนี้ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ นางสาวเรณู มีสิทธิ์ และผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวพรวิภา ช่วยชู

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวการปฏิบัติงานในวันพุธที่ 17 เมษายน 2556 หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

TOP