ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวคะนึงนิตย์ ชูช่วย

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายสมชาย สวัสดี

3. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาบริหารเภสัชกิจ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายธนะวิชช์ ปานน้อย

4. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเภสัชเคมี
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายนมนต์ หิรัญ

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP