ข่าวการศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพื่อทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากน้ำนม

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากน้ำนม (functional dairy based product)

ผู้สนใจติดต่อ อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ E-mail : pvisaka@wu.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556

TOP