ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ รับตรงออนไลน์ ถึง 8 พ.ค.’56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับนักศึกษาประเภทรับตรงรอบสุดท้ายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ใน 9 สำนักวิชา 33 หลักสูตร ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังเปิดรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 รอบสุดท้าย ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต http://entry.wu.ac.th ใน 9 สำนักวิชา 33 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,575 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ รับ 30 คน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ รับ 40 คน ภาษาจีน 70 คน อาเซียนศึกษา 50 คน รัฐศาสตร์ 50 คน ไทยศึกษาบูรณาการ 40 คน สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี รับ 80 คน บริหารธุรกิจ 160 คน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 70 คน เศรษฐศาสตร์ 70 คน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ รับ 80 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 คน การจัดการสารสนเทศดิจิตัล 50 คน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 60 คน วิศวกรรมซอฟแวร์ 50 คน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) รับ 30 คน หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 25 คน หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (ประมง) 30 คน อุตสาหกรรมเกษตร(เทคโนโลยีอาหาร) 60 คน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา รับ 30 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 30 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 คน วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้) 30 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 คน เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 30 คน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 45 คน อนามัยสิ่งแวดล้อม 45 คน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 45 คน กายภาพบำบัด 45 คน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รับ 30 คน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม รับ 30 คน การออกแบบอุตสาหกรรม 30 คน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และสอบสัมภาษณ์ 2 สถานที่ ดังนี้ คือ 1) วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM TOWER ชั้น 19 (ตรงข้ามกับ ททบ.5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0 7567 3101 – 12 (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP