ข่าวการศึกษา

คณบดี WMS เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเซียรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ (WMS) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และอาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวของ WMS เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเชีย เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา

ในการนี้ ท่านเอกอัครราชทูต นายกฤต ไกรจิตติ และท่านอัครราชทูต นายทรงศัก สายเชื้อ ได้ให้คำชี้แนะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยเฉพาะทางด้าน Hospitality เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ท่านยังให้คำแนะนำ และเชื่อมเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการ และองค์กรต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย ที่มีความเป็นรูปธรรมอย่างมาก และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาของ WMS รวมถึงแนะนำการประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำประเทศมาเลเซีย เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการกำหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาบนฐานความคิดแบบ Work Based Learning และสหกิจศึกษา 1 ปี ของสำนักวิชาการจัดการหรือ WMS อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP