ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สมอ. ร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม ISO 14001: 2004สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม หลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก./ ISO 14001: 2004 เมื่อวันที่ 3 - 5 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 209 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนักศึกษาจาก 4 หลักสูตร ประมาณ 100 คน เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหลักสูตรวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมีรองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา เพ็ชรกิจ กล่าวต้อนรับ

ประมวลภาพ

TOP