ข่าวเด่น

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 6เมื่อวันที่ 3-7 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 6 ณ ชุมชนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 65 คน เข้าร่วม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.)

กิจกรรมค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชนจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานกับชุมชน มีจิตสาธารณะ และรู้จักวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ภายใต้กิจกรรมหลักๆ ที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลา 4 คืน 5 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมการลงชุมชนเพื่อจัดทำแผนที่เดินดิน ผังเครือญาติและประวัติชีวิตของบุคคลสำคัญในชุมชน กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยช่วยสร้างบ้านให้กับชาวบ้านผู้ขาดโอกาสในชุมชน กิจกรรมการสร้างและปรับปรุงห้องสมุดให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง การปรับปรุงภูมิทัศน์บางส่วนและการปลูกพืชสมุนไพรบริเวณรอบๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง รวมทั้งกิจกรรมบริการวิชาการโดยคณาจารย์และนักศึกษา

ประมวลภาพ

TOP