ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด มวล-วช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ

มวล-วช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของ มวล-วช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานโครงการ บริการวิชาการและเตรียมงานเพื่อถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต / วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสาขาดังกล่าว และใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีภายในวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับทางศูนย์ฯ
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ วัสดุศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. คุณสมบัติอื่น ๆ
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ทางศูนย์ฯกำหนด
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ไมโครซอฟท์ ได้ในระดับดีมาก รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาเวปไซต์ได้

3. อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 8,000 บาท
ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ทางศูนย์ฯ จะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการศูนย์ฯเห็นสมควร

4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป สามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html แบบฟอร์ม ใบสมัครงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ในระดับปริญญาตรีหรือ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
4.4 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

5. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์ฯ สามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html แบบฟอร์ม ใบสมัครงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2556 – 15 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่
(1) มวล-วช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ชั้น D1
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7567-2971
Email: wu.woodresearch@gmail.com

หรือ สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้โดย ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่

(2) มวล-วช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

6. การดำเนินการคัดเลือก
ทางศูนย์ฯ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอน ดังนี้
8.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงาน
8.2 ขั้นตอนที่ 2
(1) เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว จะดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

7. การประกาศผลการคัดเลือก
ทางศูนย์ฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย

8. เงื่อนไขอื่น ๆ
8.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
8.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ ทางศูนย์ฯจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือทางศูนย์ฯอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
8.3 ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
8.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือก


TOP