ข่าวการศึกษา

ประกาศรับนักศึกษาแข่งขันเข้ารับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ประเทศเกาหลีส่วนวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อแข่งขันชิงทุนการศึกษาไปศึกษาแลกเลี่ยนระยะสัน 3 สัปดาห์ ที่ Dongseo University, Busan ประเทศเกาหลี ทุนการศึกษาละ 40,000 บาท  จำนวน 2 ทุน เป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก  และค่าลงทะเบียน  ค่าเอกสาร  อาหารบางมื้อ  และค่ากิจกรรมทางวัฒนธรรม
 
ผศ. ดร. อัญชลี  ชยานุวัชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  กล่าวว่า "โครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุม Asian University Presidents Forum ที่ประเทศเกาหลี ในเดือนตุลาคม 2012 โดยมี ดร. กีร์รัตน์  สงวนไทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เข้าร่วมประชุมด้วย จากการประชุมและลงนามความร่วมมือในครั้งนั้น  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการจัด โครงการ Asia Summer Program ขึ้นระหว่างวันที่ 8-29 กรกฎาคม 2556 โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมากรวมทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์http://www.asp2013.com/html/02/0203.php  โครงการนี้นอกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนแล้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้เสนอรายวิชาไปร่วมสอนด้วย คือ Asian Communication System โดย ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ http://www.asp2013.com/html/02/0202.php    นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Asia Summer Program สามารถกลับมาถ่ายโอนหน่วยกิตได้"  โปรดศึกษาตารางการเรียน http://www.asp2013.com/html/02/0205.php
 
ส่วนวิเทศสัมพันธ์จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สมัครแข่งขันชิงทุนเข้าร่วมโครงการนี้  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง วันที่ 29  เมษายน 2556
 
กำหนดการสอบ  และการสัมภาษณ์  วันที่ 30  เมษายน 2556 ณ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ เวลา 10.00 น.
 
ประกาศผล  วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.
 
สถานที่รับสมัคร
-สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ อาคารบริหารชั้น 3  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันและเวลาราชการ
 

TOP