ประกาศรับนักศึกษาแข่งขันเข้ารับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ประเทศเกาหลี