ข่าวสมัครงาน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี
- สามารถใช้และเขียนโปรแกรม Programming Skills : PHP, Ajax, JQuery, JavaScript, XML, HTML, CSS ได้เป็นอย่างดี
- พัฒนา website หรือ web application
- เรียนรู้และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ
- สามารถวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูลได้
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส

2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
- ประวัติส่วนตัว (Rasume)
- ใบแสดงผลการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
- ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น - ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

3. การสมัคร
สามารถส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
หรืออีเมล : Titikan.202@gmail.com โทรศัพท์ 0 7567 2977,086 4795011
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556
วันสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP