ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

กิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก)ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรม การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ และผลงานของ ทอมก ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานที่ได้เสนอขอความเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสถาบันการศึกษาตามสำเนาคำสั่งทอมก ที่ ๓/๒๕๕๖ เข้าร่วมประชุม พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องบรรยาย ๓ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น ๑๙ อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ.๕)

คำสั่งทอมก ที่ ๓/๒๕๕๖

TOP