"คปก. แต่งตั้ง รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกฏหมายด้านการศึกษา"