ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

"คปก. แต่งตั้ง รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกฏหมายด้านการศึกษา"

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย (คปก.)ให้เป็นกรรมการใน "คณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านการปรับปรุงและพัฒนากฏหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการ สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการ เพื่อการปฏิรูปด้านการศึกษาให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน รวมถึงให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานในการร่าง ปรับปรุงและพัฒนากฏหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

TOP