ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ น.ส.จเร บุญเรือง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต