ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ น.ส.จเร บุญเรือง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ด้วย น.ส.จเร บุญเรือง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ จะนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ปัจจัยทำนายภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบรุนแรง” (Determinants of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Acute Severe Exacerbations) ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5 อาคารวิชาการ 5

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าว

TOP