หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์