ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนายพงศธร ไหมทอง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ด้วย นายพงศธร ไหมทอง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “ความสามารถเชิงนวัตกรรมและผลงานเชิงนวัตกรรมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจการให้บริการด้านการเงินในประเทศไทย" ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 16 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ตามวันและเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mba.wu.ac.th

TOP