ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนายพงศธร ไหมทอง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต