ข่าวการศึกษา

WMS กำลังรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (ช่วงที่ 3) ปีการศึกษา 2556 บัดนี้ ถึง 30 เม.ย. 2556

สำนักวิชาการจัดการ กำลังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2556 (ช่วงที่ 3) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ ดำเนินงานภายใต้ระบบบริหารจัดการแบบใหม่ “ให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล...เพื่อความสำเร็จของนักศึกษาแต่ละคนอย่างแท้จริง”

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3,089-6521250-1 http://surat.wu.ac.th
2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการจัดการ
อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2203, 0-7567-2208 http://mba.wu.th
3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0-7567-3138,0-7567-3139

4.สมัคร online ได้ที่ http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mba.wu.ac.th

TOP