ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น รุ่น 1 วันที่ 10 พ.ค.56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต
เบื้องต้น รุ่น 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างมาก ทั้งด้านการทำงาน การศึกษาเรียนรู้ การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ปฏิทินนัดหมายออนไลน์ การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (search engine) การเก็บข้อมูลออนไลน์ ภายใต้คอนเซ็ปที่ว่า “anywhere anytime” ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วโดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น จะได้พัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรม Browser เพื่อท่องโลกอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด การใช้งานโปรแกรมรับส่งอีเมลล์ ตลอดจนโปรแกรมในการสื่อสารอื่นๆ

วิทยากรบรรยายโดย คุณพรทิพย์ ช่วยบำรุง
ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
• สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 1,000 บาท
• บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,200 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
• สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmai.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/traning-com56/27.Internet1/sum-internet1.pdf
TOP