เชิญอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น รุ่น 1 วันที่ 10 พ.ค.56