ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์