ข่าวการศึกษา

หลักสูตร MIT ม.วลัยลักษณ์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนทางด้าน Multimedia & Animation, Application Development, Management of IT และ e- Business โดยเปิดรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ทำการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ตามความสะดวก เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

นอกจากนี้ ยังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โปรแกรมพิเศษ “การจัดการสื่อดิจิตัล” ที่เน้นการพัฒนาการประยุกต์ใช้สื่อดิจิตอลรูปแบบใหม่ๆ อาทิ Augmented Reality, Virtual Reality และ Simulation เพื่อการพัฒนาสื่อสำหรับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อการสอน และการพัฒนา User Interface รูปแบบใหม่ โดยนักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อดิจิตัลได้ตามความสนใจ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีรรมราช
โทรศัพท์ 0 7567 2204, 0 7567 2212, 0 7567 2400 โทรสาร 0 7567 2205
- หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2299 0950-1 โทรสาร 0 2298 0248
- ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0 7722 5260-3 โทรสาร 0 7722 5264
- เว็บไซต์ www.mitwu.net
- สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.mitwu.net/2012

TOP