ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการออกแบบการวิจัย รุ่น 3 วันที่ 24 - 26 พ.ค.56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบการวิจัย รุ่น 3 ในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

การวิจัยเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ เพื่อช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ได้
ชัดเจนมากขึ้นในหลากหลายสาขา เช่น การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา บริหารธุรกิจ การตลาด และสาธารณสุข เป็นต้น

การวิจัยแต่ละสาขาล้วนมีเทคนิคและวิธีการในการออกแบบการวิจัยที่ต่างกัน การออกแบบการวิจัยที่ดีจะช่วยให้ผลการวิจัยมีคุณภาพ สามารถตอบคำถามวิจัยได้ตรงประเด็น

หลักสูตรการออกแบบการวิจัย จะช่วยให้ผู้ที่จะทำวิจัยได้มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อควบคุมหรือขจัดอิทธิพลของตัวแปร เพื่อทำให้ผลการวิจัยมีความชัดเจน

ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวแปร การกำหนดปัญหาและคำถามวิจัย การกำหนดกรอบทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย การกำหนดสมมติฐานการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดการวิจัยเพื่อประเมินนโยบายและโครงการ เทคนิคการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน การวิเคราะห์ข้อมูลแนวใหม่เพื่อให้ทราบประสิทธิผลของนโยบาย/โครงการ/นวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นต้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ออกแบบการวิจัยในสาขาของตนเองได้

วิทยากรบรรยาย โดย ดร. สังวรณ์ งัดกระโทก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน
• นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ สมัครเป็นคู่ 2 คน จ่ายเพียงคนละ 2,500 บาท
• สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,500 บาท
• บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
• สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-design-tesis3.php

TOP