ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ