ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร (เปิดรับบทความวิชาการ) และวารสาร BU Academic Review (เปิดรับบทความวิจัย) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์และนักวิชาการ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.กุลบูรณ์ เกียรติบุตร หรือ อ.ญาณินี เพชรานันท์ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0 2350 3500 ต่อ 1607, 1774, 1775 หรือเว็บไซต์ http://executivejournal.bu.ac.th/ และ http://buacademicreview.bu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://executivejournal.bu.ac.th/

TOP