ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

การประชุมวิชาการกล้วยไม้ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 2nd International Orchid Symposium (IOS 2014) ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตกล้วยไม้ของไทยและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในต่างประเทศ ตลอดจนเกิดการสร้างและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำการวิจัยกล้วยไม้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-4707722-24 โทรสาร 02-4523479 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://kmutt.ac.th/IOS2014 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://kmutt.ac.th/IOS2014

TOP