ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2556 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย ดังนี้
001 นางสาวจริยา มาลาสี
002 นายสุเมธี ส่งเสมอ
003 นายวีรยุทธ สุทธิรักษ์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 เมษายน 2556
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช
หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสอบ


TOP