ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา