ข่าวการศึกษา

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา จะดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จำนวน 2 ราย คือ นางสาวคนึงนิตย์ สุขขาว หัวข้อวิทยานิพนธ์ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมชนบทกับการสร้างความหมายและการต่อรองของผู้หญิง: ศึกษากรณีการขยายตัวของวงไพ่ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช” และ นางสาวสิริพร รอดเกลี้ยง หัวข้อวิทยานิพนธ์ “การใช้ทุนทางสังคมเพื่อสร้าง รักษาและขยายตลาดของผู้ผลิตสินค้าการเกษตรในท้องถิ่น: ศึกษากรณีเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคยากลาย “ท่าศาลา-ปัตตานี”

จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1

TOP