ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในฐานะเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “ระบบและช่องทางการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” และ “กลยุทธ์การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดี รู้และเข้าใจถึงบทบาทความสำคัญของสื่อบุคคลที่จะมีส่วนร่วมสร้าง สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพุดคุย ร่วมด้วยช่วยสร้าง : PRIDE OF WALAILAK นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พูดคุยสร้างความเข้าใจในสื่อและช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ และขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือด้วยดี พร้อมนี้ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมี คุณพรพิมล ไชยนุรัตน์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนร่วมเป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม

TOP