ข่าวสุขภาพและกีฬา

อีกความภาคภูมิใจของพนักงานโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมอบใบประกาศรับรองเกียรติคุณ โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) ซึ่งออกโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านการรับรองในระดับดีเด่นจำนวน 8 หน่วยงาน ระดับดีมาก 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

TOP