ข่าวทั่วไป

นักวิชาการและนักวิจัยสถาบันทักษิณคดีศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ โบราณสถานตุมปัง พร้อมหารือการทำงานร่วมกันในอนาคต

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา จำนวน ๒๕ คน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ สำนักงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคใต้ คือ โบราณสถานตุมปัง โบราณสถานเขาคา และโบราณสถานวัดโมคลาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมภาคใต้

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนางานด้านอุทยานโบราณคดี ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีแหล่งโบราณสถานตุมปังและบ้านเนินอิฐตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการประสานงานร่วมกับสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราชในการบูรณะขุดแต่งและพัฒนาแหล่งโบราณสถานดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของภาคใต้ ตลอดจนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นเยาวชนให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกแหล่งโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีของท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๗ แล้ว และการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี และสื่อวิทยุ วิทยุโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต ที่มีเว็บไซต์โบราณสถานตุมปังออกเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งคณะนักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันทักษิณคดีศึกษาได้ลงพื้นที่ศึกษาแหล่งโบราณสถานตุมปัง โบราณสถานเขาคา และโบราณสถานวัดโมคลาน โดยได้รับการอนุเคราะห์ นายสารัต ชะลอสันติสกุล นักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกับคณะจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา อันเกิดประโยชน์ในทางวิชาการเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ นางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาได้หารือร่วมกับผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ในการจัดทำ MOU เพื่อร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ร่วมกัน โดยทางสถาบันทักษิณคดีศึกษาจะดำเนินการจัดทำร่างรายละเอียดโครงการ MOU เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของทั้ง ๒ สถาบันร่วมกันอย่างชัดเจนและเป็นทางการมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP