นักวิชาการและนักวิจัยสถาบันทักษิณคดีศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ โบราณสถานตุมปัง พร้อมหารือการทำงานร่วมกันในอนาคต