ข่าวเด่น

มวล.จัดสอน Marine Ecology ครั้งที่ 21 นิสิต นักศึกษา 13 สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมม.วลัยลักษณ์ (มวล.)ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต จัดสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Ecology) ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 21 ภายใต้การสนันสนุน จากบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิตจำกัด โดยมี นิสิต นักศึกษาจาก 13 สถาบันทั่วประเทศ จำนวน 33 คน เข้าร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก ในฐานะผู้จัดการโครงการดังกล่าว เปิดเผยว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Ecology) ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิตจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทั่วประเทศได้เรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในทะเลการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนจากทรัพยากรในทะเล รวมถึงเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศวิทยาทางทะเล

สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย การสอนในภาคบรรยาย การพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิจัยฯ และกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามความสนใจของผู้เรียน ส่วนการสอนในภาคปฏิบัติการนั้น นักศึกษาจะได้ทำการศึกษาในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยฯ การออกภาคสนาม การลงเรือสำรวจทางทะเล ดำน้ำดูแนวปะการัง และการปฏิบัติการศึกษาทางสมุทรศาสตร์ นอกจากนั้นหลังจากจบการศึกษาภาคบรรยายและปฏิบัติการแล้ว นักศึกษาจะต้องทำโครงการวิจัย เพื่อฝึกให้คิดการตั้งโจทย์ปัญหา การวางแผนการทดลอง การลงมือทำการทดลอง การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง เขียนรายงาน และมีการนำเสนอผลงานต่ออาจารย์หรือนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิจัยและเพื่อนนักศึกษาด้วยกันอีกด้วย ทั้งนี้คาดว่ากิจกรรมต่างๆของโครงการนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว ยังจะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่อยู่ในวงการทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมโครงการดังกล่าวจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 แล้ว โดยในปีนี้จัดขึ้น โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วม จำนวน 33 คน ประกอบด้วย ม.เชียงใหม่ 4 คน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1 คน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2 คน ม.รามคำแหง 2 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 คน ม.ราชภัฏยะลา 1 คน ม.มหิดล 6 คน ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 2 คน ม.เกษตรศาสตร์ 2 คน ม.ขอนแก่น 3 คน ม.ศิลปกร 1 คน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 คน ม.ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 1 คน และม.วลัยลักษณ์ 4 คน

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

TOP