ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖