WMS ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2"