ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2"

สำนักวิชาการจัดการ (WMS) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2" (The 2 nd National Conference on WMS Management Research) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ การบริหาร การจัดการที่มีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ในครั้งนี้มีผู้นำเสนอบทความทั้งในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ หลากหลายสาขา เช่น สาขาการจัดการด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์และการดำเนินงาน การตลาด เศรษฐศาสตร์ และนวัตกรรม

และมี ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของนักวิชาการกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม” โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

อีกทั้งมีการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน โดย ดร.วรวรรณ นาคบรรพต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คุณนำพล ลิ้มประเสริฐ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “Green and Innovation Management Strategies in Business”

จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย และการนำเสนอบทความวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ website : http://wms.wu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทร 0 7567-2201 โทรสาร 0 7567-2202

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms.wu.ac.th

TOP