ข่าวเด่น

นักเรียนจากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันดาราศาสตร์ระดับชาติที่ ม.วลัยลักษณ์
นักเรียนจากศูนย์ สอวน.สาขาวิชาดาราศาสตร์ 11 ศูนย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเจ้าจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักเรียน ครูสังเกตการณ์และอาจารย์จากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 9 ศูนย์ ศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 2 ศูนย์ ตลอดจนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 278 คน

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพจัดการแข่งขัน นายศิริพัฒ พัฒกุล ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับในนามจังหวัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา กล่าวว่า มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิสอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านโอลิมปิกวิชาการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาความสามารถให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลด้วย

ทั้งนี้ ดาราศาสตร์ถือเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่โบราณ ทำให้มนุษย์เข้าใจถึงปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ และมีการบรรจุสาขาวิชาดาราศาสตร์ไว้ในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ยังขาดแคลนบุคลการที่มีความรู้ ดังนั้นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบุคลากรด้านดาราศาสตร์ในอนาคต

สำหรับการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ที่สอนดาราศาสตร์แล้ว ยังเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา และเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาดาราศาสตร์ของประเทศ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนผู้แทนด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเกี่ยวกับดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ เพื่อเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ กล่าวรายงานถึงการแข่งขันในครั้งนี้ว่า มูลนิธิ สอวน.ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ของเยาวชน จึงมอบหมายให้ศูนย์ สอวน.สาขาวิชาดาราศาสตร์ 11 ศูนย์ทั่วประเทศ อบรมเข้มเพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นตัวแทนศูนย์เข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งในปีนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้แทนนักเรียน ครูสังเกตการณ์ อาจารย์ผู้แทนศูนย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลาง กรรมการดำเนินงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 278 คน

การแข่งขันในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะต้องสอบภาคทฤษฎี ภาควิเคราะห์ข้อมูล และภาคสังเกตการณ์ เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความพร้อมด้านวิชาการสาขาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อสร้างเป็นนักวิทยาศาสตร์ พัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัยด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทยในอนาคตด้วย

หลังจากนั้น ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. พร้อมทั้งมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนแข่งขัน จากนั้นนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ได้กล่าวปฏิญาณตน หลังจากนั้นเป็นการแสดงมโนราห์โดยนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ประมวลภาพ 1
ประมวลภาพ 2

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย ส่วนประชาสัมพันธ์ และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP