ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสอน หลักสูตรแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2556 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน หลักสูตรแพทยศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 26 เมษายน 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP