โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพแจ้งงดใช้บริการสนามกีฬาชนิดต่างๆชั่วคราว ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2556-16 พฤษภาคม 2556