ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภมาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 16/2555 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดอาศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณ์ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ นั้น

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช

หากผู้สมัครไม่มารับการสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP