ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak Journal of Science and Technology ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI อยู่ในกลุ่มที่ 1

จากผลการประเมิน คุณภาพวารสารไทยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 251 วารสารในฐานข้อมูล TCI โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) ได้จัดให้วารสาร Walailak Journal of Science and Technology อยู่ในกลุ่มที่ 1 ร่วมกับอีก 87 วารสาร ที่จะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

Walailak Journal of Science and Technology ได้เผยแพร่ออนไลน์จนถึง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (Volume 10 Number 2, April 2013) ประกอบด้วยบทความจำนวน 10 เรื่อง แบ่งเป็นบทความจากต่างประเทศ 7 บทความ และบทความจากในประเทศ 3 บทความ โดยมีบทความวิจัยจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 1 บทความ คือเรื่อง Diets Containing Fermented Palm Kernel Meal with Aspergillus wentii TISTR 3075 on Growth Performance and Nutrient Digestibility of Broiler Chickens โดย ผศ.ดร. นิวัต เมืองแก้ว และ ผศ.ดร. จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ในปี 2556 วารสารได้เพิ่มความถี่ในการออกเผยแพร่ โดยกำหนดปีละ 6 ฉบับ (จากเดิมปีละ 2-4 ฉบับ) เพื่อลดเวลา submission-to-publication ให้กับผู้เขียน และเพิ่มโอกาส citation ให้กับบทความ ผลงานแต่ละเรื่องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ และได้รับการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษและจัดพิมพ์ในรูปแบบที่ได้มาตรฐานสากลโดยกองบรรณาธิการ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความทั้ง 10 เรื่อง ได้จากเว็บไซต์ของวารสาร http://wjst.wu.ac.th และสามารถสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำได้ที่ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ ผู้จัดการวารสาร โทร. 0 7567 3565-6 หรือ 08 9657 7163

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2556/G1_Sci.html

TOP