ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก

ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กทม. โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุมจำนวน 21 คน จาก 12 สถาบันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ทุกท่านที่ได้ให้เกียรติร่วมพบปะพูดคุยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สร้างสรรค์และเปิดใจในข้อมูล วิธีการ ประสบการณ์และกลยุทธ์การดำเนินงานสู่ความสำเร็จของแต่ละสถาบัน รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันได้เรียนรู้และสามารถใช้ สื่อ ช่องทางและเครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์ร่วมกันได้ นอกจากนี้ จะได้ร่วมมือกันทำงานในรูปแบบของเครือข่าย ร่วมสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดี นำเสนอข้อมูล ผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย ภารกิจด้านการศึกษาในนามมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้ประชาชนรับทราบและนำไปต่อยอด ขยายผลสู่ชุมชน สังคมอีกด้วย

จากการประชุมคณะกรรมการฯในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาวิทยาลัยในกับกับของรัฐ (ทอมก) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นเพื่อจัดกิจกรรม พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของ ทอมก. ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร เป็นประธานและให้นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเลขานุการตามวาระของประธาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯจะได้ร่วมพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และจัดทำแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก. ในโอกาสต่อไป

ภาพกิจกรรม


TOP