ข่าวการศึกษา

WMS ขยายรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (รอบสุดท้าย) ปีการศึกษา 2556

สำนักวิชาการจัดการ ขยายกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (รอบสุดท้าย) ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

สำนักวิชาการจัดการ ดำเนินงานภายใต้ระบบบริหารจัดการแบบใหม่ “ให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล เพื่อความสำเร็จของนักศึกษาแต่ละคนอย่างแท้จริง"

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บาง กุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3,089-6521250-1 http://surat.wu.ac.th

2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2203, 0-7567-2208 http://mba.wu.th

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0-7567-3138,0-7567-3139

สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://202.28.69.99/registrar/appgraduate/


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=899&paths=mba

TOP